Charakteristika MŠ

Umístění školy v obci: v blízkosti centra obce, ale i v klidové zóně, budova je obklopena velkou zahradou s možností vstupu do přiléhajícího lesa

Druh provozu školy: Celodenní

Velikost školky: kapacita MŠ 30 dětí, 2 třídy (1. třída Žabičky a 2. třída Sovičky)

Počet školních budov: 1 v areálu

Venkovní areál školy: oplocený komplex zahrady, pískoviště, průlezky, vzrostlé stromy, herní prvky pro děti, přírodní i uměle vytvořený kopec na sáňkování, nově vybudovaný záhonek na pěstování bylinek, zeleniny a příp. zasazení květin. MŠ má vlastní kuchyň, nemusíme tedy obědy i svačiny pro děti dovážet a máme možnost se podílet na sestavování jídelního lístku.

Hlavní cíl

Umožnit každému dítěti dle jeho individuality všestranný rozvoj osobnosti, vyrůstat v prostředí plné pohody, přátelství a jistoty.

Utvořit prostředí plné dobrých vztahů, týmové spolupráce a rodinné atmosféry. Zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání. 

Snažíme se vychovávat děti slušnému chování a dodržování pravidel, učit děti především na základě jejich vlastního prožitku, pracovat se třídou, která je věkově smíšená ve skupinách i individuálně s ohledem na rozdílné potřeby a schopnosti, poskytovat dětem dostatek prostoru pro volné hry a spontánní aktivity, vést dokumentaci a zaznamenávat individuální pokroky ve vývoji dítěte, s rodiči vzájemně komunikovat s otevřeností a porozuměním, podílet se tak na společné výchově dětí, informovat rodiče o veškerém dění v MŠ dostupnými prostředky (nástěnky, email), nabídnout rodičům možnost individuálních schůzek, připravovat nejen pro rodiče, ale i širokou veřejnost různé akce a umožnit rodičům k zapojení se do připravovaných akcí, spolupracovat se zřizovatelem na pořádání akcí a společných projektech, pokusit se navázat spolupráci s okolními MŠ, navázat případnou spolupráci se ZŠ, kam budou děti docházet po ukončení docházky do MŠ.

Druh provozu školy: Celodenní

Velikost školky: kapacita MŠ 30 dětí, 2 třídy ( 1. třída Sovičky, 2. třída Sovy)

Počet školních budov: 1 v areálu

Venkovní areál školy: oplocený komplex zahrady, pískoviště, průlezky, vzrostlé stromy, herní prvky pro děti, přírodní i uměle vytvořený kopec na sáňkování, nově vybudovaný záhonek na pěstování bylinek, zeleniny a příp. zasazení květin. MŠ má vlastní kuchyň, nemusíme tedy obědy i svačiny pro děti dovážet a máme možnost se podílet na sestavování jídelního lístku.

Umístění školy v obci: v blízkosti centra obce, ale i v klidové zóně, budova je obklopena velkou zahradou s možností vstupu do přiléhajícího lesa

Plánovaný rozvoj školy

Vytvořit příjemné pracovní prostředí a pohodovou atmosféru pro děti, jejich rodiče a zaměstnance. Navázat spolupráci s rodiči, zřizovatelem, okolními MŠ (ZŠ) a širším okolím. Nabídnout výhody malé školy, zachovávat a udržovat tradice a zvyky obce.

Školní řád Mateřské školy Okrouhlo

Školní řád Mateřské školy Okrouhlo, příspěvkové organizace (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží k zajištění plynulého provozu školy. Tento školní řád upravuje organizační a provozní záležitosti, partnerské vztahy a hlavně práva a povinnosti všech zainteresovaných stran – dětí, zákonných zástupců, zaměstnanců MŠ a usnadňuje jim se orientovat v podmínkách mateřské školy a stanoví základní pravidla vzájemné spolupráce.

Údaje o zařízení

Adresa školy: Okrouhlo 44, Jílové u Prahy 25401
Telefon: 731 369 116
E-mail: [email protected]
IČ: 033 41 631
Ředitelka: Vendulka Jarešová
Zřizovatel: Obecní úřad Okrouhlo
Typ MŠ: Celodenní s pravidelným provozem a vlastní kuchyní
Provozní doba: Po – Čt: 7.00 – 17.00
Pá: 7.00 – 16.30
Školní rok v MŠ začíná 1. září a končí 30. června následujícího kalendářního roku. Provoz v měsíci červenci a srpnu zpravidla neprobíhá.

Účinnost a platnost školního řádu: od 3. září 2018

 1. Úvodní ustanovení 

Školní řád vychází zejména ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, z vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Cíle předškolního vzdělávání 

Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění a z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP). Vzdělávání se v MŠ Okrouhlo řídí Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který byl vytvořen v souladu s RVP a je k dispozici k nahlédnutí zákonným zástupcům na požádání.

 • předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot mezilidských vztahů
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání
 • poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

3. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci v MŠ 

Práva a povinnosti dětí přijatých do MŠ

V MŠ jsou respektována práva dětí, vycházející z Listiny základních práv a svobod a z Úmluvy o právech dítěte.

Dále má dítě právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho osobnosti
 • na využití služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • na psychicky i fyzicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ
 • kdykoliv uspokojit své základní potřeby (WC, pitný režim)
 • být vždy vyslechnuté
 • zvolit si hru nebo činnost z možné nabídky dle svého přání
 • na pomoc dospělého, když pomoc potřebuje
 • být oslovován tak, jak je zvyklé z domova
 • na laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga a zaměstnance MŠ

Povinnosti dětí:

 • chovat se podle pravidel, která společně stanoví s učitelkou na začátku školního roku
 • respektovat individuální potřeby ostatních dětí v kolektivu
 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků

Práva a povinnost zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace, týkající se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání dítěte
 • promluvit s pedagogem kdykoli ve třídě, pokud je zajištěna bezpečnost dětí
 • být seznámeni s dokumentací MŠ
 • vyjadřovat svůj názor a vznést připomínky k dokumentům MŠ, ke vzdělávání dětí, provozu MŠ, vůči pedagogům, zaměstnancům MŠ
 • zapojovat se do aktivit MŠ, aktivně přispívat svými nápady, návrhy k obohacení vzdělávacího programu MŠ
 • pozorovat či účastnit se činností MŠ po dohodě s pedagogy
 • spolupracovat s pedagogem, konzultovat potřebné poznatky o dítěti
 • domluvit si s pedagogem a ředitelkou školy individuální konzultační hodiny
 • své stížnosti řešit s pedagogem a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na ředitelku školy
 • být informováni o dění v MŠ
 • právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • odmítnout zveřejnění fotografie dítěte k propagaci MŠ (internetové stránky MŠ apod.)

Povinnosti zákonných zástupců:

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do MŠ
 • na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte
 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či ohrozit zdraví ostatních dětí
 • omlouvat nepřítomnost dítěte telefonicky, osobně či emailem nejpozději do druhého dne
 • oznamovat MŠ údaje a změny údajů pro školní matriku
 • zajistit, aby při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě oblečené, bez nevhodných hraček (mobilní telefony, makety zbraní, drahé hračky apod.) a šperků, za rozbité hračky, šperky nebo jejich ztrátu MŠ neručí
 • přivádět do MŠ dítě zdravé, bez známek infekční choroby (průjem, kašel, teplota)
 • připravit dětem do šatny oblečení a obuv odpovídající aktuálnímu počasí a náhradní oblečení vhodné pro volný pohyb ve třídě, vše podepsané nebo jinak označené
 • zákonní zástupci nesou zodpovědnost za dítě, pokud se úraz stane v důsledku nevhodného oblečení nebo obutí dětí, školním úrazem je úraz, který se stal při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s tím souvisejí; školní úraz není ten úraz, který se stal na cestě do školy a zpět a rovněž ten, který byl způsoben nevhodným oblečením, obutím
 • v případě výskytu vší v MŠ, jsou zákonní zástupci dítěte povinni pravidelně kontrolovat vlasy dítěte. Při nálezu vší nebo hnid u svého dítěte, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost MŠ a dítě omluvit z docházky na dobu nutnou k jeho odvšivení – tj. minimálně 5 kalendářních dní. Pedagogický personál na základě tohoto upozornění informuje zákonné zástupce ostatních dětí o výskytu vší v MŠ, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší mezi dětmi v MŠ. 

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci v MŠ:

 • zaměstnanec MŠ je povinen vystupovat vůči dětem vždy v jejich zájmu a jejich zájmy hájit
 • vzájemné vztahy mezi zaměstnanci MŠ a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti
 • všichni zaměstnanci MŠ, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností
 • všichni zaměstnanci MŠ, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace
 • zaměstnanci MŠ musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti k MŠ
 • informace, které zákonní zástupci dítěte poskytnou do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost apod.) jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • pedagogičtí pracovníci MŠ vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření

 

4. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od 3 let, ale po dohodě s ředitelkou školy, je možné přijmout i mladší děti.
 • Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a tyto údaje zveřejní plakáty v MŠ, na webových stránkách MŠ a obce, na obecní informační tabuli.
 • Přijetí dítěte se řídí Kritérii přijímacího řízení, které stanovuje ředitelka školy v souladu s platnou legislativou a při zápise do MŠ s nimi zákonné zástupce seznámí. Samotný zápis dětí do MŠ probíhá zpravidla v květnu pro následující školní rok.
 • O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě žádostí zákonných zástupců dítěte ve správním řízení do 30 dnů včetně stanovení délky zkušebního pobytu (adaptačního období) dítěte v MŠ.
 • Ve stanoveném termínu budou zákonní zástupci v MŠ seznámeni s výsledky přijímacího řízení a budou poučeni o možnosti odvolání k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím MŠ.
 • MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňuje kapacita MŠ.
 • Zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí do MŠ s uvedením důvodu. 

5. Povinné předškolní vzdělávání

Dle novely školského zákona má povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Dítě je povinno se vzdělávat minimálně 4 hodiny denně, konkrétně od 8:15 do 12:15.

Povinnost docházky se nevztahuje na období školních prázdnin v základních a středních školách, na období jarních, letních prázdnin a dalších prázdnin vyhlášených MŠMT.

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě trvalého bydliště, pokud zákonný zástupce nezvolí pro své dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. 

Omlouvání neúčasti ze vzdělávání:

Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně omlouvat telefonicky (možné SMS), emailem (minimálně 1 den předem) či osobně učitelce v MŠ nepřítomnost dítěte i jeho případné pozdní příchody. Při neúčasti 5 a více dní je nutné doložit důvod nepřítomnosti písemně nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitelky školy.

Individuální vzdělávání

Pokud má být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, musí tuto skutečnost zákonný zástupce oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Přesto je nutné dítě přihlásit v době zápisu do MŠ. V průběhu individuálního vzdělávání dítě nemá nárok na účast na akcích či aktivitách školy, ani na stravování v MŠ.

Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte v MŠ při ověření úrovně osvojení očekávaných výstupů, vycházejících ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ověření se uskuteční na základě dohody s ředitelkou MŠ v listopadu či prosinci před nástupem do ZŠ.

6. Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka školy může v souladu s § 35 školského zákona ve správním řízení ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte jestliže:

 • Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady
 • pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka MŠ rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v MŠ.
 • na žádost zákonného zástupce (písemným oznámením ředitelce MŠ), na jejíž základě bude připravena dohoda o ukončení předškolního vzdělávání. Pokud nebude skutečnost oznámena MŠ písemnou formou, zákonný zástupce je povinen uhradit školné za celou dobu nepřítomnosti.

Předškolní vzdělávání dítěte se považuje za ukončené jeho nástupem k povinné školní docházce (koncem příslušného školního roku).

7. Provoz MŠ

Provoz MŠ je celodenní, od pondělí do čtvrtka od 7.00 do 17.00, v pátek do 16.30.

 • Příchod dětí je stanoven do 8.15.

Děti, které jdou domů po obědě, si zákonní zástupce vyzvedávají mezi 12.30 a 13.00.

Odpolední vyzvedávání dětí je zákonným zástupcům umožněno od 15.00 do 17.00 (v pátek do 16.30).

 • Mimo dobu určenou pro předávání dětí do MŠ a vyzvedávání dětí z MŠ je budova MŠ z bezpečnostních důvodů uzamčena.

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 2 třídách.

 • Sovičky – zpravidla děti od 3 let do 4 let

Sovy – děti od 5 do 6 let a děti s odkladem školní docházky

 • Organizace dne jednotlivých tříd je vyvěšena na nástěnce. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v reakci na individuální potřeby dětí, v případě, který vyplývá ze školního vzdělávacího programu či vzhledem k výletům, exkurzím, divadelním a filmovým představením a jiným akcím pro děti.

Provozní personál je oprávněn pomoci pedagogům s převlékáním, dokrmováním a při hygieně dětí.

Omezení nebo přerušení provozu MŠ

Po dohodě se zřizovatelem bývá provoz MŠ v době hlavních prázdnin přerušen na dobu 8 týdnů z důvodů nutné údržby, oprav a čerpání dovolené zaměstnanců. Přerušení provozu o hlavních prázdninách je zákonným zástupcům oznámeno nejméně dva měsíce dopředu na nástěnce v MŠ a na webových stránkách MŠ.

Provoz MŠ bývá přerušen, po dohodě se zřizovatelem, také v období školních vánočních prázdnin v měsíci prosinci a lednu.

Omezit nebo přerušit provoz MŠ lze po projednání se zřizovatelem i v jiném období, a to ze závažných organizačních nebo technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

8. Předávání dětí

 • Do MŠ přicházejí a z MŠ odcházejí děti v doprovodu zákonného zástupce nebo další pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody. Pro zmocnění osoby mladší 18 let k vyzvedávání dítěte, musí zákonný zástupce požádat ředitelku MŠ podáním zvláštního tiskopisu.
 • Zákonný zástupce přivede dítě až do třídy, kde ho předá osobně učitelce, a to nejdříve v 7.00 a nejpozději v 8.15.
 • Pedagog vykonává dohled nad dítětem od doby předání dítěte zákonným zástupcem ve třídě do doby předání dítěte zákonnému zástupci či jiné k tomu zmocněné osobě.
 • Zákonný zástupce je povinen do MŠ předat dítě zcela zdravé, bez příznaků nemoci či nachlazení. Po dlouhodobé nemoci a po naměřené zvýšené teplotě zjištěné v MŠ, je zákonný zástupce povinen předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k návratu do kolektivu. V případě zjevného podezření infekčního onemocnění má pedagog právo od zákonného zástupce žádat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte pro pobyt v kolektivu MŠ.
 • Zákonní zástupci po předání dítěte do MŠ a po vyzvednutí dítěte z MŠ opustí neprodleně areál MŠ, není povoleno zdržovat se v areálu MŠ bez dohledu zaměstnance MŠ.
 • Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby – do 17.00, resp. 16.30 v pátek, příslušný pedagogický pracovník udělá tato opatření:

 1. a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky
 2. b) informuje telefonicky ředitelku školy
 3. c) řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči
 4. d) obrátí se na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý občan právo se obrátit na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc
 5. e) učitelka si nemůže vzít dítě domů, měla by s dítětem setrvávat na území MŠ

 • U rozvedených rodičů, přinese zákonný zástupce soudní rozhodnutí o svěření dítěte do vlastní péče, učitelka si opíše číslo rozsudku do evidenčního listu a nepřeje-li si zákonný zástupce, aby druhý z rodičů, komu nebyla péče svěřena, si mohl dítě vyzvedávat, napíše to také do evidenčního listu se svým podpisem. Podle Zákona o rodině, rodič, který nemá dítě do péče svěřeno, se může na dítě informovat, ale nebude mu umožněno se s ním setkat ani mu nebude vydáno.
 • U rodičů, kteří mají děti ve střídavé péči, přinesou také rozhodnutí soudu s vyjádřením a učitelka bude toto rozhodnutí respektovat. Nepřejí-li si rodiče, aby během své péče vyzvedával dítě druhý rodič, napíší tuto skutečnost do evidenčního listu se svým podpisem.

Po domluvě se zákonným zástupcem je možné domluvit s pedagogem nebo ředitelkou MŠ adaptační nebo zkušební dobu dle individuální potřeby daného dítěte.

Do výchovně vzdělávacího procesu je možné zařadit děti se zdravotním postižením, nebo děti mladší 3. let. Pro tyto děti se výchovně vzdělávací program upravuje dle jejich individuálních potřeb, u dětí s handicapem se po dohodě s odborníkem a s rodiči vypracuje individuální program výchovně vzdělávací činnosti.

Výchovně vzdělávací program je též možné upravit u dětí talentovaných, dle jejich individuálních potřeb.

 9. Přístup ke vzdělávání cizinců

Osoby a státní příslušníci jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup k předškolnímu vzdělávání za stejných podmínek jako státní občané ČR. Cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, mají k předškolnímu vzdělávání zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince dle § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Výše úplaty za vzdělání a školské služby je stanovena ve stejné výši jako pro občany ČR, při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mají přednostní právo na přijetí dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

10. Úplata za předškolní vzdělávání

Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí u povinné docházky dětí v posledním ročníku MŠ.

Výši úplaty stanovuje ředitelka MŠ na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

 11. Stravování

Stravování dětí v MŠ je zajišťováno přípravou jídel a svačin ve školní kuchyni. Při přijetí dítěte do MŠ zákonní zástupci přihlásí stravu svému dítěti v kanceláři u hospodářky MŠ nebo u pedagogického personálu vyplněním přihlášky ke stravování.

 • Stravné se platí bezhotovostně nebo výjimečně v hotovosti v kanceláři MŠ v určeném termínu, termín si stanoví hospodářka MŠ.
 • Nepřítomnost dítěte je možné omluvit osobně učitelce ve třídě, emailem (minimálně 1 den předem) nebo telefonicky (možné SMS) do 8.15 týž den. V případě nedodržení uvedených podmínek pro omluvu, zákonný zástupce zaplatí částku jako za den stravovací (ve výši dopolední svačiny a oběda). Při neodhlášení stravování, je možné si osobně mezi 11.30 až 11.40 vyzvednout oběd ve školní kuchyni.
 • Opakované nezaplacení stravného v daném termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.
 • V MŠ je zajištěn v průběhu celého dne dostatečný pitný režim.

 12. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ

 • MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
 • Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 • Podobně i při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
 • Zákonný zástupce zodpovídá za to, že dítě nenosí do MŠ nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky apod.).
 • MŠ se z bezpečnostních důvodů zamyká v době od 8.15 do 12.30 a od 13.00 do 15.00.
 • Všichni zaměstnanci byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v MŠ a zavazují se je dodržovat, řídí se interní směrnicí, která vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ (výlety, škola v přírodě).

13. Základní pravidla zacházení s majetkem školy

 • Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku MŠ. O správném zacházení s majetkem MŠ jsou děti průběžně poučovány učitelkami. Povinností všech osob pohybujících se v MŠ je chránit majetek školy před jeho poškozením či zničením.
 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ vedou pedagogičtí pracovníci děti kšetrnému zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami, nábytkem i dalším vybavením MŠ.
 • Zákonní zástupci i další návštěvníci školy pobývají ve škole pouze nezbytně nutnou dobu. Po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi či ředitelce MŠ.
 • Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem, je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení.

 

14. Závěrečné ustanovení

Se školním řádem byli všichni zaměstnanci MŠ seznámeni na provozní poradě dne 28. 8. 2018 a rodiče na třídní schůzce dne 29. 8. 2018, zároveň proběhlo poučení o povinnosti dodržovat školní řád. Školní řád je závazný pro zaměstnance MŠ a zákonné zástupce dětí.

Školní řád vstupuje v platnost dnem 3. 9. 2018 a je trvale umístěn na nástěnce v MŠ a webových stránkách MŠ.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Okrouhlo, přísp. organizace

NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Okrouhlo, příspěvkové organizace

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: RVP PV

MOTIVAČNÍ NÁZEV: „TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE,….“

Cíle mateřské školy

Umožnit každému dítěti dle jeho individuality všestranný rozvoj osobnosti, vyrůstat v prostředí plné pohody, přátelství a jistoty.

Utvořit prostředí plné dobrých vztahů, týmové spolupráce a rodinné atmosféry. Zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání.

Snažíme se vychovávat děti slušnému chování a dodržování pravidel, učit děti především na základě jejich vlastního prožitku, pracovat se třídou, která je věkově smíšená ve skupinách i individuálně s ohledem na rozdílné potřeby a schopnosti, poskytovat dětem dostatek prostoru pro volné hry a spontánní aktivity, vést dokumentaci a zaznamenávat individuální pokroky ve vývoji dítěte, s rodiči vzájemně komunikovat s otevřeností a porozuměním, podílet se tak na společné výchově dětí, informovat rodiče o veškerém dění v MŠ dostupnými prostředky (nástěnky, email), nabídnout rodičům možnost individuálních schůzek, připravovat nejen pro rodiče, ale i širokou veřejnost různé akce a umožnit rodičům k zapojení se do připravovaných akcí, spolupracovat se zřizovatelem na pořádání akcí a společných projektech, pokusit se navázat spolupráci s okolními MŠ, navázat případnou spolupráci se ZŠ, kam budou děti docházet po ukončení docházky do MŠ.

Podmínky vzdělávání

Věcné (materiální) podmínky

Mateřská škola má dostatečně velké prostory, vzdušné, světlé, které vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné.

Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami, materiály a průběžně doplňovány. Jejich umístění je přehledně uspořádáno tak, aby si je mohly děti samy brát a zároveň se naučit je zpět ukládat.

Děti se samy podílejí na úpravě tříd a výzdobě šatny – nástěnky s jejich obrázky.

Třídy oddělují posouvací dveře a úzká chodba, je možno tedy v případě potřeby třídy propojit na jeden velký společný prostor a děti i paní učitelky mohou využít oba prostory najednou.,Dodržujeme bezpečnostní a hygienické normy a platné předpisy. Vnější i venkovní prostředí školy udržujeme v čistotě.

Životospráva

Děti v mateřské škole mají po celý den možnost kdykoliv se napít, mohou si vybrat z vody bez příchutě nebo čaj. Tato činnost probíhá formou sebeobsluhy (případně si děti pomáhají).

Součástí MŠ je vývařovna a máme možnost se podílet na tvorbě jídelního lístku. Jídelníček odpovídá zásadám zdravé výživy. Jídelníček je pravidelně obměňován. Děti nenutíme k pokrmům a nápojům, které nemají rády, snažíme se ale, aby pokrm alespoň ochutnaly. Pravidelně je zařazována zelenina a ovoce. Podle zkušeností se i nové děti nenásilně zapojují a naučí se různé pokrmy ochutnat a později i konzumovat. Děti si mohou přidat polévku i hlavní jídlo. Polévka je dětem nalévána u stolečků, pro druhé jídlo si chodí k paní kuchařce (v případě, že je např. omáčka je dětem jídlo roznášeno).

Významnou součástí denního programu jsou pohybové aktivity, které přispívají k formování zdravého životního stylu. Denní rytmus je dán jasnými pravidly, potřebnými pro zajištění optimálních podmínek pro děti, ale přitom je dostatečně flexibilní, snadno se dají domluvit změny podle momentálních potřeb rodičů, programových změn apod. Dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, vyplněný zajímavými činnostmi, při nepříznivém počasí a smogu pohybové aktivity v prostoru MŠ, střídání činností vyžadujících soustředění s činnostmi pohybovými, respektování individuálních potřeb spánku, relaxace, odpočinku stejně jako zvýšených pohybových aktivit. Vedení k aktivní péči o své zdraví, pěší procházky v lese a okolí MŠ, otužování, přirozená cvičení, míčové hry.

Psychosociální podmínky

Pedagogové respektují potřeby dítěte, navozují pocit klidu, pohody a bezpečí.

Děti se učí pravidlům společného soužití, dostává se jim srozumitelných a jasných pokynů. Děti mají dostatečný prostor pro vlastní hru, učení, pobyt venku i relaxační činnosti.

Každé dítě je posuzováno individuálně.

Aby se děti i dospělí cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně, snažíme se vytvářet dobré klima školy a vzájemný respekt všech zúčastněných. Snažíme se pracovat nenásilnými a přirozenými metodami práce, vzdělávací program je postavený na aktivitách dětí. Důležitou součástí je respektování potřeb dětí pedagogy, zejména respektování osobnosti dětí, jejich potřeby a individuální schopnosti.

Organizace chodu

Individuální potřeby v denním programu, denní rytmus je dán jasnými pravidly, potřebnými pro zajištění optimálních podmínek pro děti, ale přitom je dostatečně flexibilní, snadno se dají domluvit změny podle momentálních potřeb rodičů, programových změn apod.

Nově přijaté děti mají možnost adaptace – mohou chodit v kratších časových úsecích, aby se dokázaly přizpůsobit novému prostředí a situaci. Rodiče mohou být po domluvě s učitelkou přítomni ve třídě. Jsou informováni o nejvhodnější formě adaptace.

Jsme dvoutřídní mateřská škola, která po většinu dne funguje jako třída jedna. Na řízenou činnost děti dělíme do dvou tříd (Sovy – předškoláci, Sovičky – ostatní děti). Není to striktně dáno a i nadanější děti ze skupiny Soviček mají možnost se zapojit do práce se staršími dětmi. Všechny děti mají stejné téma činnosti, jen je přizpůsobena jejich věku a schopnostem. Ve třídách pracují v době rozdělení buď obě paní učitelky, nebo paní učitelka a pod jejím vedením pomocná vychovatelka). Na činnostech se domlouvají všechny zúčastněné při poradách, které probíhají 1x týdně a vždy je z této porady učiněn zápis – týdenní plán, který se zakládá pro budoucí použití.

ORGANIZACE DNE

7.00 – 8.30       spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů učitelkou (individuální, skupinové,       společné)

8.30 –  8:45       pohybová činnost

8.45 – 9.00       přesnídávka

9.00 – 10.00    spontánní a řízená činnost

10.00 – 11.45  společný pobyt venku

11:45 – 12:00  hygiena dětí, příprava na oběd

12.00 – 12.30   oběd

12.30 – 13.00  odchod dětí domů, příprava na odpočinek

13.00 – 13.30  odpočívání dětí – předškoláci

13.00 – 14.30  odpočívání dětí na lehátku – spánek (malé děti)

13.30 – 14.30  spontánní a řízená činnost – předškoláci

14.30 – 15.00  svačina

15.00 – 17.00  spontánní a řízená činnost – odchod z MŠ

– při většině aktivit jsou všechny děti společně, paní učitelky si třídy dělí dle potřeby a dané situace

Řízení mateřské školy

Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program, který je podkladem pro vytvoření třídního vzdělávacího programu.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně dané.

V případě nepřítomnosti ŘŠ ji zastupuje jmenovaná zástupkyně.

TVP vytváříme ve spolupráci s ostatními pedagogy.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě.

Personální zajištění

Služby pedagogů zajištují optimální pedagogickou péči.

Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný (ŘŠ, zástupkyně ŘŠ) Paní učitelka, která je jako zástup u dětí za mateřskou a rodičovskou dovolenou ŘŠ kvalifikaci nemá, ale pracuje pod vedením zástupkyně, příp. ŘŠ. Bohužel se nám nepodařilo najít paní, která by byla plně kvalifikovaná (zástup). Zatím si bude průběžně doplňovat vzdělání v rámci DVPP. ŘŠ bude po dobu mateřské a rodičovské dovolené vykonávat funkci řídící a její zástupkyně funkci provozní a organizační.

DVP je umožněno i nepedagogickým pracovníkům, kteří ho také v rámci možností navštěvují. Jedná se o vedoucí školní jídelny (kuchařku), hospodářku a školnici.

Specializované služby jsou zajišťovány odborníky.

Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci, popřípadě si ji doplňují.

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel.

Pedagogové se průběžně sebevzdělávají.

Pedagogové i nepedagogičtí pracovníci se chovají profesionálně

Spolupráce s dalšími institucemi

MATEŘSKÁ ŠKOLA SPOLUPRACUJE S:

obec Okrouhlo – akce pro rodiče s dětmi

školské poradenské zařízení PPP Benešov – posudky školní zralosti, vytváření IVP

logopedická prevence – Zvole – možno docházet s dětmi, logopedický screning

základní školy (Zvole, Jílové u Prahy) – návštěvy našich předškoláků, cvičení ve školní tělocvičně

polyfunkční dům Zvole – návštěva knihovny, návštěvy kina

domov důchodců Jílové u Prahy – mezigenerační vztahy – výroba dárků pro seniory, předvedení besídek

Formy spolupráce se zákonnými zástupci

Práva a povinnosti rodičů vychází ze Školního řádu. Rodiče mají možnost podílet se na dění ve třídě, účastnit se různých akcí, programů a společných akcí. Jejich spolupráce je vždy velmi vítána. Rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se děje, formou nástěnek, internetu a prostřednictvím rozhovorů s učitelkami. Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny, podporují rodinnou výchovu a jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nabízejí rodičům poradenský servis (školní poradenská zařízení, logopedická péče, školní psycholog) a aktivity v otázkách výchovy a vzdělání (články, publikace, knihy).

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

V mateřské škole není integrované dítě, které by potřebovalo speciální vzdělávací potřeby.

V případě integrace by učitelky spolupracovaly s odborníky pro zajištění jeho potřeb a MŠ by zajistila kompenzační pomůcky a ve spolupráci s SPC a PPP vypracuje PLPP. PLPP 1. stupně jsme schopni si vypracovat v rámci mateřské školy. Vždy bude určen pracovník, který bude pro tuto problematiku kompetentní.

Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, zadává specifické úkoly dítěti, zajišťuje didaktické pomůcky, zajišťuje doplnění a prohloubení vzdělávací nabídky, nabízí aktivity podle zájmu a mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte.

MŠ podporuje nadání a talent dětí vytvářením vhodné vzdělávací nabídky, při zjištění mimořádného nadání u dítěte stanovují vyšší úroveň obtížnosti nebo diferenciovaný úkol, tzn. zadává specifické úkoly dítěti v oblasti, ve které dítě vyniká, dítě má možnost řešit úlohy navíc, složitější variantu apod., dále zajišťuje didaktické materiály – didaktické a logické hry, encyklopedie, pracovní listy, zajišťuje doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu, v oblasti, ve které dítě vyniká, má možnost dotáhnout činnost dále, více detailně. MŠ zajišťuje spolupráci se školským poradenským zařízením při vytváření individuálního plánu pro mimořádně nadané dítě a Mensou pro děti.

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Uvědomujeme si specifika související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Bereme ohled na to, že dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje a poznává všemi smysly. Začíná se osamostatňovat, vymezovat vůči ostatním, bývá egocentrické. Víme, že se neorientuje v čase a prostoru, žije přítomností a situacemi, které ji ovlivňují. Snažíme se dvouleté děti učit nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou.

Snažíme se vytvořit vyhovující podmínky pro vzdělávání:

Vybavit naší MŠ dostatečným množstvím hraček a her

Zajistit bezpečnost nejen ve třídách, ale i při pobytu venku

Upravit prostředí, aby bylo vyhovující a poskytovalo dostatečný prostor

Zajistit MŠ dostatečným hygienickým materiálem

Vytvořit individuální adaptační podmínky

Zajistit vyhovující režim dne

Organizace vzdělávání

Kapacita MŠ je 30 dětí.

MŠ je s celodenním provozem od 7.00 do 17.00. Příchod dětí je do 8.15 hodin, později po dohodě rodičů s učitelkou. Po obědě si rodiče vyzvedávají děti od 12.30 do 13.00 a po odpoledním odpočinku je možné si děti vyzvednout od 15.00-17.00. Mimořádné odchody jsou možné vždy po domluvě s učitelkou. V době hlavních prázdnin je provoz omezen, nebo přerušen. V čase od 9.00-10.00 jsou děti dělené na dvě třídy. V tuto dobu probíhá řízená činnost, příprava předškoláků na školu, logopedická prevence, případně angličtina. I v odpoledních hodinách 13.30 – 14:30 jsou děti dělené dle věku do dvou tříd, kdy předškoláci mají přípravu na základní školu, nabídku klidových činností, hry podporující kognitivní vývoj každého dítěte, ostatní děti odpočívají na lehátkách. Pokud některé z dětí neusne, je jim umožněn pobyt ve vedlejší třídě a nabídnuta klidová činnost – kreslení, knížka, omalovánky.

Zápis do MŠ bude probíhat v měsíci květnu. V průběhu školního roku mohou být děti přijímány pouze v případě, že je nenaplněna kapacita MŠ. Veřejnost je o zápisu vč. příslušných kritérií pro přijetí dětí do MŠ informována na veřejných vývěskách a webových stránkách školy. Kritéria stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem.

Rodiče mají možnost se po domluvě dohodnout na konzultačních hodinách s učitelkou. Při adaptaci nových dětí je rodičům nabídnuto zapojení do celodenního výchovného programu v MŠ.

Dodržujeme základní denní řád, který je dostatečně pružný, aby mohl ihned reagovat na potřeby dětí. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity dětí, které jsou střídány klidovými a oddechovými činnostmi a vzdělávacími činnostmi. Děti mají dostatečný prostor pro vlastní hru, kterou mají možnost dokončit, či se k ní později vrátit. Plánování činností vždy vychází z potřeb dětí.

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a odráží podmínky naší mateřské školy a způsob práce s dětmi, který používáme. ŠVP si dále rozpracováváme na jednotlivé integrované bloky a přizpůsobujeme věku dětí. Každý týden máme krátkou poradu, na které vypracováváme týdenní plán pro další týden.

V naší mateřské škole dbáme na to, aby děti vítalo klidné a podnětné prostředí, vlídná paní učitelka, aby se dítě cítilo pohodlně a uvolněně. Základem komunikace je vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, budeme usilovat o rovnocenné postavení dětí, podporovat jejich samostatnost, povedeme je k vzájemnému přátelství. Respektujeme také individuální potřeby dítěte, pečujeme o dostatečný pitný režim a zdravý životní styl.

Zaměřujeme se v rámci ŠVP na environmentální výchovu, logopedickou prevenci a seznámení s angličtinou (angličtina hrou).

Ve vzdělávací nabídce bude přihlíženo k případným PLPP.

Environmentální výchova

vést děti k ekologickému cítění a vnímání okolního světa

pomáhat dětem objevovat jejich vztah k přírodě

přírodu na naučných vycházkách, ale i při různých výukových programech pozorovat, zkoumat a objevovat

snažit se vychovávat děti k ohleduplnosti a vést je v přiměřené míře k odpovědnosti k přírodě, životnímu prostředí, sobě i druhým

Logopedická prevence

rozvoj verbální i neverbální komunikace

spolupráce s logopedem

zavedení logopedických chvilek během dne (procvičení mluvidel, básničky, říkanky, jazykolamy)

Angličtina hrou

seznámení dětí s novým jazykem, které bude probíhat formou her, písniček, říkanek

CÍLE MŠ DLE ŠVP PV

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

METODY A FORMY PRÁCE

Metody a formy odpovídají požadavkům RVP PV.

Zařazujeme metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.

Poskytujeme dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány.

Uplatňujeme situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.

Děti přirozeně získávají sociální návyky, založené na principu přirozené nápodoby. Všichni pracovníci naší školy jsou dětem vzorem v chování a postojích.

V předškolním vzdělávání uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte, pracujeme v menších skupinách i individuálně.

Pedagogové se snaží probouzet v dítěti aktivní zájem, snaží se o jeho aktivní účast při vzdělávání, dítě má možnost vlastní volby činnosti dle svého zájmu.

Po zvážení všech potřeb dětí, našich představ, možností mateřské školy z hlediska materiálního zabezpečení a umístění, promyšlení pozitiv a negativ jsme se rozhodli pracovat konstruktivními metodami , tj. metodami při nichž dítě své poznatky postupně „staví“ pod vedením učitelky na základě vlastních zkušeností a aktivních činností. Jedná se zejména o činnostní učení (aktivní činnosti při řešení praktických situací, pokusy, logické řešení problému, řešení hypotetických situací apod.), prožitkové učení (založené na uvědomění si pocitů svých i druhého při různých skutečných, navozených i hypotetických situacích, hledání nejlepšího řešení pro danou i podobné situace), kooperativní učení (založené na vzájemné spolupráci a pomoci, společném hledání řešení, respektování znalostí a schopností jednotlivců a možnosti jejich využití při práci ve skupinách nebo pro skupinu), projektové učení (témata jsou rozpracována do rozsáhlejších tématických celků v podobě integrovaných bloků vzájemně se prostupujících a navazujících s ohledem na znalosti a schopnosti dětí, po skončení projektu je patrný jednoznačný výsledek, správně provedený projekt vtáhne i další lidi – děti z jiné třídy, zaměstnance, rodiče, veřejnost apod.), popřípadě formou tématického celku (jednotlivá podtémata na sebe navazují v logickém sledu tak, aby byl utvořen integrovaný celek z jednotlivých vzdělávacích oblastí). Podtémata jsou rozpracována na jednotlivé týdny, které dohromady tvoří TVP. Tato podtémata jsou variabilní, a proto nejsou uvedena v ŠVP.

Zajištění vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Zajištění vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí nadaných bude uskutečňováno v souladu s potřebami dětí. Buď bude vypracován PLPP nebo bude poskytována péče dle přiznaných podpůrných opatření, které ve svém Doporučení poskytne příslušné ŠPZ.

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů:

• jednoduchost,

• časová nenáročnost,

• známé prostředí a nejbližší okolí,

• smysluplnost a podnětnost,

• dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte.

Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii:

• situační učení,

• spontánní sociální učení (nápodoba),

• prožitkové učení,

• učení hrou a činnostmi. n

Vzdělávací obsah

Třídní vzdělávací program jako nástroj konkretizace ŠVP

Podstatou úspěšné realizace ŠVP je rozpracování a konkretizace integrovaných bloků při tvorbě týdenních plánů. Umožňujeme tak zohlednění potřeb konkrétní sestavy dětí ve třídě a individuálních potřeb jednotlivých dětí.

V týdenních plánech je jasné rozdělení dětí na dvě třídy, kdy každá třída pracuje na stejném tématu, jen s tím, že činnost je přizpůsobena věku a dovednostem dané skupiny.

Při zpracování integračních bloků vycházejí učitelky ze znalosti dětí, jejich schopností, zájmů a dovedností. Při práci další rok se stejnou třídou mohou původní projekt rozšířit a obohatit, nebo vytvořit nový, navazující a odpovídající znalostem a zkušenostem dětí. Celá řada dílčích cílů z RVPPV je společná pro všechny integrované celky ŠVP, ale kromě těchto společných cílů je každý integrovaný celek specifický svým zaměřením a vede ke získání dovedností a znalostí z vybrané oblasti.

Integrované bloky

Školní vzdělávací programu je uspořádán do těchto integrovaných bloků:

VÍTÁME TĚ

FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU

BARVY PODZIMU

BRZY BUDOU VÁNOCE

ZIMA JE TU

SVĚT KOLEM NÁS

JARO PŘICHÁZÍ

HODY, HODY, DOPROVODY

JÁ A MOJE RODINA

A ZASE TY PRÁZDNINY

Popis integrovaných bloků

VÍTÁME TĚ

Smysl a záměr bloku:

Cílem prvního bloku je seznámit dětí s prostředím mateřské školy a třídy. Seznámit s novými kamarády a dospělými jak pedagogickými, tak správními zaměstnanci. Vytvořit každému dítěti vhodné podmínky a zázemí k jeho adaptaci. Vytvořit společná pravidla pro soužití na třídě.

Obecná vzdělávací nabídka:

– volné hry na zahradě

– volné výtvarné činnosti

– jednoduché pohybové hry

– vytvoření a stanovení pravidel

– jednoduché říkanky, básničky

– komunitní kruh

– oslava narozenin

– rozhovory

– orientace v budově, ve třídě

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

mít podvědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami

pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno

projevovat zájem o knihy, hudbu

záměrně se soustředit na činnost, udržet pozornost

učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat, vybavit

odloučit se od rodičů, být aktivní i bez jejich pomoci

navazovat kontakty, komunikovat s novými lidmi

spolupracovat s ostatními

poznávání pravidel společného chování a jejich spoluvytváření

FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU¨

Smysl a záměr bloku:

Cílem druhého bloku je naučit děti pozorovat změny v přírodě, spojené s typickými znaky podzimu. Dále naučit děti všemi smysly vnímat a rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny. V neposlední řadě také seznámit děti s podzimními pracemi na poli, zahradě a v lese

Obecná vzdělávací nabídka:

– pozorování přírody, vycházky do okolí

– pohybové a hudebně pohybové hry

– hry a práce s přírodninami

– výtvarné a pracovní činnosti

– zapojení všech smyslů

– využití knížek, obrázků, fotografií

– Orffovy nástroje

– modelování

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

zvládat jednoduché pracovní úkoly

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, pomůckami, drobnými nástroji

pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno

učit se zpaměti krátké texty

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

chápat základní číselné a matematické pojmy

chápat prostorové pojmy těšit se z přírodních i kulturních krás

zachycovat a vyjadřovat své prožitky

BARVY PODZIMU

Smysl a záměr bloku:

Cílem dalšího bloku je naučit děti uvědomovat si krásy podzimu, učit se vnímat detaily podzimní přírody a seznámit je se s možností využití některých přírodnin. Dále chceme umožnit dětem vnímat rozmanitost podzimní přírody a všímat si podobnosti i odlišnosti (listnaté a jehličnaté stromy, počasí)

Obecná vzdělávací nabídka:

 – pozorování přírody, vycházky

–  hudební činnosti

– výtvarné a tvořivé činnosti

– dechová a relaxační cvičení

– rozvoj grafomotoriky

– využití přírodnin ve výtvarné a pracovní výchově

– sběr přírodnin

– námětové hry

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé

pomáhat pečovat o okolní prostředí

spolupracovat s ostatními

rozdělit si úkol s jiným dítětem

kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem

myslet kreativně, předkládat „nápady“

chápat elementární časové pojmy

sledovat a vyprávět pohádku

projevovat zájem o knihy, soustředěně sledovat divadlo, poslouchat hudbu

BRZY BUDOU VÁNOCE

Smysl a záměr bloku:

Cílem bloku je připravit děti na nejkrásnější svátky v roce a přiblížit dětem zvyky a tradice s nimi spojené. Připravujeme s dětmi vánoční vystoupení pro rodiče – besídka a dárky pro své kamarády a rodiče. V tomto období budeme více využívat metody prožitkového učení a dramatické výchovy.

Obecná vzdělávací nabídka:

– pohybové a hudebně pohybové hry

– námětové hry

– dramatizace

– výtvarné a pracovní činnosti

– zpěv, recitace

– využití hudebních nástrojů

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobovat jej

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé

ZIMA JE TU

Smysl a záměr bloku:

Cílem bloku je zaměřit se a přiblížit dětem hlavní charakteristické znaky zimy, že sníh využíváme k zábavě, hrám a sportu. V tomto bloku se děti seznamují s různými druhy oblečení pro typické roční období. Využíváme kopec na školní zahradě ke hrám na sněhu a se sněhem.

Obecné vzdělávací činnosti:

– kreslení a malování

– vyzkoušení nových technik ve výtvarné výchově

– pohybová cvičení a hry

– vytvoření zimních her

– hry na sněhu a se sněhem na školní zahradě

– básničky, písničky se zimní tématikou

– experimentování se sněhem

– sáňkování, bobování

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat, a  mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit

chovat se přiměřeně a bezpečně

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti

uvědomovat si své možnosti i limity

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

sledovat očima zleva doprava

pojmenovat části těla, mít povědomí o těle

rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí

SVĚT KOLEM NÁS

Smysl a záměr bloku:

Cílem tohoto bloku je snažit se rozvíjet představivost, tvořivost, reaktivní myšlení a výtvarné dovednosti u dětí. Dále rozvíjet komunikační dovednosti zaměřené na rozvoj slovní zásoby a seznámit děti s Masopustem a jeho zvyky a tradicemi. V tomto měsíci se předškoláci intenzivněji připravují na zápis do základní školy

Obecná vzdělávací nabídka:

– námětové hry

– dramatizace

– výroba masek

– výzdoba třídy

– malování, kreslení

– rozhovory nad obrázky, knížkami,  …

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

koordinovat lokomoci a další pohyby a polohy těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

rozlišovat některé obrazné symboly

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

poznat napsané jméno, poznat některá písmena a číslice

částečně se orientovat v čase

nalézat nové řešení nebo alternativní k běžným

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý

JARO PŘICHÁZÍ

Smysl a záměr bloku:

Cílem jarního bloku je pozorování změn v přírodě v souvislosti s nadcházejícím jarem. Dále seznámit děti s živou a neživou přírodou a rozvíjet v dětech úctu k životu ve všech jeho formách. V tomto období se zaměříme více na rozvoj grafomotoriky („psaní“, kreslení, dokreslování obrázků apod.), rozvoj rytmizace, zrakového a sluchového vnímání.

Obecná vzdělávací nabídka:

– hudebně pohybové hry

– pohybové hry

– pozorování přírody, pokusy

– malování, kreslení

– výtvarné a tvořivé dílny

– zapojení všech smyslů

– grafomotorická cvičení

– vycházky do přírody

– knihy, obrázky

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

všímat si nepořádků a škod

mít povědomí o významu životního prostředí

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování

porozumět běžným projevům nálad a emocí

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem

záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si

HODY, HODY DOPROVODY

Smysl a záměr bloku:

V tomto bloku se zaměříme na lidové tradice spojené s Velikonocemi. Naučíme se využívat netradiční techniky ve výtvarné i pracovní výchově. Budeme se i nadále snažit rozvíjet komunikativní dovednosti (jarních básní, říkadel, koled, písní a pohybových her) a pokusíme se aktivně zapojit rodiče v rámci výtvarných velikonočních dílen.

Obecná vzdělávací nabídka:

– námětové, konstruktivní hry

– pozorování přírody

– vycházky do přírody

– hudební a hudebně pohybové hry

– Kimovy hry

– malování, kreslení, tvořivé dílny

– grafomotorická cvičení

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma i v MŠ opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně-pohybových činností

uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi

porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

vnímat umělecké a kulturní podněty

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

JÁ A MOJE RODINA

Smysl a záměr bloku:

Cílem celého bloku je prohlubovat citové vztahy k členům rodiny a podporovat vytvoření si povědomí o sounáležitosti s okolním světem a s dětmi jiných národností. I nadále se budeme zaměřovat na rozvoj grafomotoriky („psaní“, kreslení, dokreslování obrázků apod.) a jako další cíl tohoto bloku je rozvoj rytmizace, zrakového a sluchového vnímání.

Obecná vzdělávací nabídka:

– fotografie, obrázky, knihy

– malování, kreslení

– výroba dárků

– písničky, básničky, říkadla

– námětové hry

– pohybové a hudebně pohybové hry

– dramatizace

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

správně vyslovovat, ovládat dech, intonaci i tempo řeči

domluvit se slovy, gesty, improvizovat

porozumět slyšenému

utvořit jednoduchý rým

chápat slovní vtip a humor

projevovat zájem o knížky, hudbu, film, užívat telefon

chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

učit se nazpaměť texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit

rozhodovat o svých činnostech

přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem

navazovat kontakty s dospělým, překonat stud, komunikovat vhodným způsobem, respektovat ho

vnímat co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc

chovat se obezřetně při setkání s cizím člověkem, v případě potřeby umět požádat o pomoc

vyjednávat s dětmi i s dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení

chovat se zdvořile, vážit si práce a úsilí druhých

osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí

mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí

A ZASE TY PRÁZDNINY

Smysl a záměr bloku:

Cíle posledního bloku jsou především v zaměření se na upevňování všech poznatků, které si děti osvojily během celého školního roku. Budeme se snažit využít teplého počasí k delším pobytům na zahradě,

připravit rozmanité akce pro děti (školní výlet, pyžamový den, skákací hrad apod.) Je to poslední blok, kde budeme převážně s dětmi opakovat co umí, a připravovat se na nadcházející prázdniny.

Obecná vzdělávací nabídka:

 -hry s vodou

– rozhovory na téma prázdniny

– hry s padákem

– kreslení a malování

– opakování písní a básní

– grafomotorická cvičení

– pohybové a hudebně pohybové hry

– pobyt v přírodě

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, setkávat se s uměním prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí

vědomě využívat všechny smysly

využívat zkušenosti k učení

učit se nová slova a aktivně je používat

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví

Dílčí projekty a programy

V rámci mateřské školy jsou dětem nabízeny zájmové aktivity, ve kterých si mohou rozvíjet své dovednosti v různých oblastech osobnosti.

Program aktivit zajišťují externí lektoři – keramika, jóga. Lektoři si pronajímají na danou dobu třídu, kdy tato činnost je povolena zřizovatelem a je schválena zřizovací listinou, jako doplňkové činnosti. Rodiče podepisují souhlas s předáváním dětí na stanovenou dobu lektorům. Ostatní děti mají v době konání těchto aktivit program, který zajišťují paní učitelky. Na odpolední aktivity mají možnost se přihlásit všechny děti, kterým to rodiče umožní.

Zpravidla každý rok pořádá naše mateřská škola nejméně jednu velkou akci a kdo má zájem, může se jí zúčastnit – pobyt v solné jeskyni, plavání, lyžování, zimní škola v přírodě.

Zpravidla každoročně pořádáme celodenní výlet do různých koutů České republiky.

S účastí rodičů pořádáme soutěže a společné akce z různých oblastí (dílny, sáňkování, sportovní hry,…)

Rodiče mají možnost navštívit výuku při dnech otevřených dveří i jindy podle předchozí dohody.

Součástí vzdělávání jsou kulturní představení v mateřské škole i návštěvy pořadů mimo mateřskou školu

Systém evaluace

Oblasti autoevaluace

Týdenní plány budou evaluovány z hlediska souladu s ŠVP. Toto hodnocení povede k zamyšlení a vytvoření nových cest pro zlepšení naší práce, poskytne nám zpětnou vazbu.

Vnitřní evaluace probíhá na úrovni třídy a školy.

Autoevaluace v rámci třídy

Provádí je učitelky a hodnotí, nakolik jsou splňovány vzdělávací cíle, zaznamenávají individuální rozvoj dětí. Hodnocení tematického celku učitelky provádějí po jeho skončení. Podle získaných výsledků ho dál mění či obměňují a obohacují o nové náměty, 1x za měsíc.

Hodnocení směrem k dětem učitelky provádějí průběžně – denně dle potřeby a problému. Hodnocení ústně provádí učitelky v průběhu každého dne, opět hodnotí zdary i nezdary dětí. 2x ročně je veden zápis o pokrocích dětí ve všech vzdělávacích oblastech.

Autoevaluace v rámci školy

Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy

Integrované bloky

školní vzdělávací program

další pedagogická dokumentace

hospitační záznamy

informace, zprávy, dotazníky

Oblasti hodnocení, techniky vyhodnocování, časový plán a odpovědnost

podmínky pro vzdělávání

personální

materiální

ekonomické

technické

hygienické

spolupráce s rodiči – informativní schůzky, besídky, společné akce

Techniky vyhodnocování: analýza dokumentace, kontrola na místě, hospitace, revize, rozbory

Časový plán: minimálně 1x ročně

Odpovídá: ředitelka školy

průběh a výsledky vzdělávání

soulad týdenních programů a ŠVP

respektování individuálních vzdělávacích potřeb dětí

plnění stanovených cílů

Techniky vyhodnocování: analýza dokumentace, hospitace

Časový plán: průběžně se závěry 1x za 1 až 2 roky

Odpovídá: učitelka, zástupkyně

podpora vzdělávání děti

podpora osobního a sociálního rozvoje dětí (sebedůvěra, sebeúcta,…)

chování dětí

pohybový rozvoj

úroveň řečových a jazykových schopností

Techniky vyhodnocování: analýza dokumentace, hospitace, pozorování

Časový plán: průběžně se závěry dle potřeby

Odpovídá: učitelka, zástupkyně

Komplexní vlastní hodnocení školy probíhá nejdéle za období tří školních roků.

Platnost dokumentu

PLATNOST OD: 1. 9. 2014

ČÍSLO JEDNACÍ: 3/2014

AKTUALIZACE K 1. 9. 2015, poslední aktualizace k 1. 9. 2017

webdesign: Ivan Bárta

Mateřská školka Okruhlo © 2022